Általános Szerződéses Feltételek

Az Abargon Fordítóiroda Kft. (a továbbiakban: Fordítóiroda) egyéb, írásbeli megegyezés hiányában az alább részletezett feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését:

1. A szolgáltatás jellege, célja és terjedelme

1.1 A Fordítóiroda elsődleges szolgáltatásai: írásbeli fordítás, lektorálás. Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír-alapú adathordozón átadott forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír-alapú adathordozón átadott célnyelvi fordítása.
Lektorálásnak minősül a Fordítóiroda vagy más szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség, stílus és terminológia alapján történő ellenőrzése a forrás- és célszöveg összehasonlításával, az élő nyelv követelményeinek megfelelően.

1.2 Írásbeli fordítás esetén a Megrendelőnek megrendelésében meg kell adnia a fordítás célját. Ezek például a következők lehetnek:

  • hiteles fordítás
  • hivatalos fordítás
  • jogi felhasználás (pl. szabadalmi eljárás)
  • nyilvánosságra hozatal (kiadás, reklám, stb.)
  • kizárólag tájékozódás
  • egyéb

1.3 Hivatalos a fordítás akkor, ha azt a fordítóiroda lektorálva és saját cégjelzéses nyomtatványára készíti, az eredeti dokumentummal összefűzi, továbbá záradékkal és szárazbélyeg-nyomattal látja el.

1.4 Hiteles fordítás készítése esetén, az erre jogosult hivatal a fordítás hitelességét igazoló tanúsítványt mellékel a fordításhoz. A 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet (a szakfordításról és tolmácsolásról) szerint „hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet”. Ez alól kivételt képeznek a Ctv. 12.§ (1) bekezdése szerinti cégkivonat, illetve a Ctv. 23/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt dokumentumtípusok, vagyis a cégjegyzékbe bejegyzendő adatok, illetve cégiratok (pl. társasági szerződés, alapszabály, aláírási címpéldány, taggyűlési jegyzőkönyv, egyéb céges nyilatkozatok, tagjegyzék stb.). Ezen cégiratokról a szakfordítói képesítéssel rendelkező fordítók, így Fordítóiroda is jogosult hiteles fordítást készíteni.

Amennyiben Megrendelő cégiratnak nem minősülő dokumentum hiteles fordítását rendeli meg Fordítóirodától, úgy Fordítóiroda az általa elkészített fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával hitelesítteti, tehát fordítást és hitelesítési ügyintézést végez Megrendelő részére.

1.5 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végezhet, így arra a Fordítóiroda nem jogosult.

1.6 Ha a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az ebből eredő károk vagy következmények a Megrendelőt terhelik.

1.7 Abban az esetben, ha a Megrendelő megrendelésében nem jelölte meg a fordítás célját, a Fordítóirodának a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a Megrendelő azt kizárólag tájékozódás céljára rendelte volna.

1.8 A Fordítóiroda semmilyen felelősséget nem vállal a fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve abban az esetben, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiákat a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta.

1.9 A Megrendelő a Fordítóirodával történt előzetes megállapodás alapján megrendelésében kérheti a fordítás valamilyen szövegszerkesztő programmal történő feldolgozását és mind nyomtatásban, mind adathordozón való szállítását, illetve a fordítás esetleges később tervezett módosításai miatt a Fordítóirodánál történő archiválását.

1.10 A Fordítóiroda vállalja, hogy az általa fordított dokumentumot a teljesítéstől számított 1 évig (vagy a külön megállapodásban meghatározott ideig) megőrzi, illetve Megrendelő írásbeli kérésére megsemmisíti.

2. A szolgáltatás díja

2.1 A szolgáltatás díját a Fordítóiroda érvényes díjszabása vagy a megrendelésre adott írásbeli árajánlata határozza meg. Írásbeli árajánlat kizárólag a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható.

2.2 Az írásbeli fordítások elszámolása (számítható karakterszám esetén) a forrásnyelv szóközökkel együtt számított karakterszáma alapján történik. A Fordítóiroda, a Megrendelővel történő megállapodás alapján jogosult azonban más elszámolási egységet is meghatározni, ill. egyösszegű vállalkozói díjat megállapítani.

2.3 Fordítóiroda kis összegű írásbeli és szóbeli fordítási megrendelések teljesítése esetén, a csekély szolgáltatási díjjal arányban nem álló ügyintézési költségeinek fedezésére minimális térítési díjat, ún. alapdíjat állapít meg.

2.4 A Fordítóiroda árajánlata csakis írásban (levél, elektronikus levél) és legfeljebb az árajánlat dátumától számított 1 hónapon belül érvényes – feltéve, ha az árajánlat nem tartalmaz egyéb érvényességi időtartamot.

2.5 Amennyiben a fordítandó anyag fax, kép ill. nem szerkeszthető formátumú pdf fájlként áll csak rendelkezésre, úgy a Fordítóiroda a szolgáltatás díját a célnyelvi szöveg mennyisége   alapján határozza meg, az írásbeli árajánlat tájékoztató jellegű; a pontos díj meghatározása ebben az esetben ugyanis csak az elkészült fordítás alapján lehetséges.

2.6 Mások által készített fordítások lektorálásáért, amennyiben azt a fordítás színvonala indokolja, a Fordítóiroda jogosult a vonatkozó fordítási díjat felszámítani.

2.7 A Megrendelő kérheti a már elkészített és leszállított fordítás módosítását. Abban az esetben, ha a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Fordítóiroda jogosult a teljes szöveg után lektorálási díjat felszámítani.
Ha a Megrendelő csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a dokumentumban, a Fordítóiroda csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos szolgáltatásait számlázza le a Megrendelőnek.

3. A megbízás teljesítése

3.1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelése kizárólag postai úton, faxon, emailben elküldött, magánszemélyek esetén a megrendelő magánszemély aláírásával, cégek esetén cégszerű aláírással ellátott megrendelő esetén érvényes.

3.2 A Megrendelés akkor tekintendő elfogadottnak, és a teljesítési határidő akkor kezdődik, amikor a Fordítóiroda az összes fordítandó dokumentumot kézhez vette, ezt írásban visszaigazolta, kivéve, ha a fordítandó szöveg határidőben való teljesítést veszélyeztetve késedelmesen érkezik meg és/vagy a szöveg olvashatósági hiányossága miatt nem alkalmas a fordítási vagy lektorálási tevékenység elvégzésére és - mindkét esetben - a Fordítóiroda a Megrendelőt erről értesítette.

3.3 A Megrendelő nettó 200.000,- Ft értéket meghaladó Megrendelése esetén a Fordítóiroda részszámlája ellenében előleget (50 %) köteles fizetni banki átutalással. A Megrendelés ebben az esetben a banki átutalási megbízás faxon/e-mailben történő megküldésével egyidejűleg tekinthető a Fordítóiroda által elfogadottnak.

3.4 Ha a teljesítés napja (órája) a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megrendelőnek megrendelésében közölnie kell.

3.5 A Fordítóiroda a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát nem köteles vizsgálni; a Megrendelő - a leadott megrendelés visszaigazolását követően - nem hivatkozhat az ilyen személy képviseleti jogának hiányára vagy annak túllépésére, a fordítói díj megfizetésének csökkentése, vagy elkerülése érdekében.

3.6 Speciális szaktudást igénylő szakszövegek esetén Megrendelő egy szakmai kapcsolattartó személyt jelöl meg, akivel a Fordítóiroda terminológiai egyeztetést folytathat. Ha Megrendelő bizonyos kifejezések meghatározott módon történő fordítását szeretné, úgy köteles az adott témában készült esetleges korábbi fordításokat, továbbá a rendelkezésére álló szakkifejezés- és szakszó-gyűjteményeket (terminológiai adatbázisokat, fordítómemóriákat) a Fordítóiroda   részére megküldeni. Fordítóiroda csak akkor köteles a fordítandó szövegben előforduló speciális terminológia Megrendelő igénye szerinti fordítására, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a speciális terminológia fordítását (illetve annak terminológiai adatbázisait, fordítómemóriáit) is a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta.

3.7 A Fordítóiroda a megrendelés teljesítése során alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó tevékenységéért a Fordítóiroda úgy felel, mintha maga járt volna el.

3.8 Megrendelő köteles megjelölni, ha külön szakmai és/vagy nyelvi lektorálást is kér.

3.9 Megrendelő köteles a Fordítóiroda által elvégzett munkát haladéktalanul (az átvételtől számított 24 órán belül) megvizsgálni.

3.10 A teljesítés módjában és helyében a Megrendelő és a Fordítóiroda esetről-esetre állapodik meg. Megállapodás hiányában a teljesítés (a kész fordítás továbbítása) elektronikus úton történik. Postai továbbítás esetén a fordítást a Fordítóiroda ajánlott küldeményként adja postára. Ennek kockázatát azonban a Megrendelő viseli.

A fordítás elektronikus úton történő továbbítása esetén a Fordítóiroda minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az e-mail a meghatározott határidőre, a csatolmányként küldött fordítás sérülése nélkül eljusson Megrendelőhöz, de felelősséget csak a fordítást sértetlen állapotban tartalmazó fájlt csatolmányként tartalmazó e-mail határidőben történő elküldésére vállal.

4. A megbízástól való elállás

4.1 Ha érdekmúlásának a Fordítóiroda részére történő jelzésekor a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el, a Megrendelő, írásbeli szolgáltatás esetén következmények nélkül elállhat a megrendeléstől.

4.2 Ellenkező esetben (ha a Megrendelő a megrendelést követően a Fordítóiroda hibás vagy késedelmes teljesítésén kívüli okból áll el a szerződéstől) a Megrendelő köteles a Fordítóiroda részére megfizetni a fordítás elvégzése érdekében a Fordítóirodánál felmerült igazolt költségeket, valamint az elállás időpontjáig igazoltan már elvégzett fordítási munkáért járó fordítási díjat és a Fordítóiroda esetleges további kárát.

4.3 Tolmácsolás vagy helyszíni szakfordítás esetén a Megrendelő legkésőbb a teljesítés megkezdése előtt 3 munkanappal mondhatja vissza a megrendelést anyagi következmények nélkül. A megrendelés 3 napon belüli lemondása esetén Megrendelő köteles kifizetni a szolgáltatás várható díjának 50 %-át (legfeljebb egy napos munka esetén), illetve a teljesítés első napjára eső szolgáltatási díjat (több napos munka esetén).

5. Minőségi kifogás és szavatosság

5.1 A Fordítóirodának a fordítást a Megrendelő által megjelölt célnak megfelelően, jó minőségben kell elkészítenie. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, terminológiák fordítására a Fordítóiroda nem köteles (lásd 1.8 pont).

5.2 A fordítás minőségével kapcsolatosan a Megrendelő a lefordított szöveg átvételétől számított 8 naptári napon belül élhet kifogással. Ez az időszak áll rendelkezésre az esetleges kárigények bejelentésére is.

5.3 Írásbeli szolgáltatás esetén a hiányosságok kijavítására a Megrendelőnek lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a Fordítóiroda számára. Az esetleges fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megrendelő köteles pontosan megjelölni. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Fordítóirodát mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól.

5.4 Ha a Fordítóiroda a rendelkezésére álló idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

5.5 Szóbeli fordítás esetén a Megrendelő három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel köteles alátámasztani a fordítás hiányosságaira vonatkozó reklamációs igényét. Ennek hiányában a Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

5.6 Ha a Fordítóiroda a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén (vagyis, ha a szövegben nem található értelemzavaró fordítási hiányosság), az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg.

5.7 A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre szánt fordításoknál csak akkor áll fenn a Fordítóiroda az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatos felelőssége, ha a Megrendelő az 1.2 pont szerint járt el, és ha a Fordítóirodának a kefelevonatokat módja volt ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben a korrektúráért a Fordítóiroda külön díjat számít fel.

5.8 Kézírásos, nehezen írható, vagy nehezen olvasható szövegek fordítása esetén, olvashatatlan, illetve értelmetlen/értelmezhetetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthető. A szöveg akkor számít nehezen írhatónak, ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz vagy a szöveg leírása folyamán eltérő ábécét (pl. latin vagy cirill) kell alkalmazni.

5.9 Szóbeli fordítás esetén szavatosság nem érvényesíthető a normális beszéd sebességét meghaladó, rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, különleges dialektusban elhangzó, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására.

5.10 Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megrendelő által létrehozott, vagy megrendelő cégén belül használatos) nem megfelelő fordítása, valamint rövidítések fordításának mellőzése, amennyiben azok magyarázatát a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nem adta át a Fordítóirodának, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

5.11 A nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért a Fordítóiroda nem vállal felelősséget. Ilyen esetekben célszerű a Megrendelőnek a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel egy külön lapon történő megadása.

5.12 A megrendelésben előre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megrendelő számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

5.13 A Fordítóiroda a Megrendelő megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de minden esetben elutasítja az adatvesztés miatt a Megrendelő által érvényesíteni kívánt kárigényt.

5.14 Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, az következményként kizárja a Fordítóiroda szokásos gyakorlata szerinti, magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért a Fordítóiroda nem vállal felelősséget, de természetesen a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb figyelemmel és gondossággal kezeli.

5.15 A számok fordításba történő beírása a kézirat alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

5.16 A Fordítóiroda minden esetben köteles a fordítást megfelelő gondossággal elvégezni, de nem kötelezhető a Megrendelő szubjektív elvárásainak történő megfelelésre.

5.17 A fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kétértelműségekből, kihagyásokból, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből származó fordítási hibákért a Fordítóiroda semmiféle felelősséget nem vállal.

5.18 Azokat a kéziratokat, papír- vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat, amelyeket a Megrendelő bocsátott a Fordítóiroda rendelkezésére, a fordítás átadásakor vissza kell juttatni a Megrendelőnek, postai úton történő teljesítés esetén a fordítással együtt, egyéb esetben az átvételről a Megrendelő köteles gondoskodni.

5.19 A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan belső és külső munkatársát, aki a fordítandó dokumentumba, illetve az elkészült fordításba betekintést nyer, az így szerzett valamennyi információ titokban tartására kötelezi (titoktartási nyilatkozattal).

6. Kártérítés

6.1 A fordítás nem megfelelő minősége miatt a Megrendelő kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Fordítóirodával szemben, amennyiben az 5.2., 5.3 pontok szerinti javítást igénybe vette, de az nem volt eredményes. A Fordítóiroda esetleges késedelme vagy hibás teljesítése esetén a vállalkozási díj 50%-áig, de fordításonként maximum 50.000 Ft összeghatárig vállalja a bizonyított károk megtérítését.

6.2 A Fordítóiroda nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a Megrendelő magatartása eredményezett. Elmaradt haszonért a Fordítóiroda felelőssége csak a fordítással való kifejezett okozati összefüggés bizonyítása esetén áll fenn.

7. Fizetés

7.1 Eltérő megállapodás hiányában a fizetés átutalással történik. Egyéb, egyéni megállapodás hiányában a Megrendelő a Fordítóiroda számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a vállalkozói díjat banki átutalással a Fordítóiroda (Raiffeisen Banknál vezetett 12061002-01290402-00100005 számlaszámú) számláján megjelölt bankszámlára átutalni. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles a Fordítóirodának megfizetni. A késedelmi kamat esedékessége a késedelembe esés napjától számítandó.

7.2 A Fordítóirodának jogában áll előleget vagy részfizetést kérni - új, vagy kevéssé ismert, ill. nem pontosan fizető Megrendelő esetében.

7.3 A Fordítóiroda szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Fordítóiroda a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait a számla teljes kifizetéséig fenntartja. A felhasználási engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

7.4 A Fordítóiroda fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő fizetési késedelme esetén a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a hiányzó pénzügyi teljesítés megtörténtéig felfüggessze. Ez a kikötés a Megrendelő azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a Felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg. Ilyen esetben a Fordítóiroda a további megrendeléseket a vállalkozói díj teljes megfizetéséig jogosult visszautasítani.

7.5 A Megrendelő abban az esetben is köteles a teljes számlaértéket kifizetni, ha az elkészült fordítást a Fordítóiroda írásbeli felhívása ellenére sem veszi át. Az írásbeli felszólításra a teljesítési határidőt követő 15. nap eltelte után kerül sor. Ha a Megrendelő az írásbeli felszólítás tértivevénnyel igazolt átvételét követő 8 naptári napon belül sem jelentkezik a fordításért, a Fordítóiroda a lefordított anyagot az eredeti dokumentummal és az elvégzett szolgáltatások díját tartalmazó számlával együtt tértivevényes levélben megküldi Megrendelőnek. A Megrendelő ebben az esetben a Fordítóiroda számláját ugyanúgy köteles kiegyenlíteni, mintha a fordítást a Fordítóirodában vette volna át. Az elkészült fordítással kapcsolatos esetleges kifogás a Megrendelőt nem jogosítja fel a fizetés visszatartására.

8. A szerződés megszűnése

8.1 A Megrendelő és a Fordítóiroda között létrejött szerződés határozott időre, a vállalt szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik.

8.2 A Megrendelő a szerződéstől a Fordítóiroda igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a fordítás elfogadása után azonban Fordítóirodát a fordítási díj megilleti kivéve, ha a Fordítóiroda a fordítást a szerződésben megállapított határidőre nem szolgáltatta, vagy a kijavítást alapos ok nélkül megtagadta, vagy azt határidőre nem végezte el, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

8.3 A Fordítóiroda akkor mondhatja fel a szerződést, ha a díjat teljes egészében a Megrendelőnek visszafizeti, ha Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

9. Vitás kérdések eldöntése, bírói illetékesség

9.1 A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy a Fordítóiroda szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. Ha ez nem lehetséges, a Felek felkérik az Országos Fordítóirodát, hogy jelöljön ki egy 3 fős pártatlan szakértőbizottságot a vita eldöntésére. Az ezzel kapcsolatos költségeket az a fél viseli, amelyik fél álláspontját a bizottság nem fogadja el. A döntőbizottság döntését a Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

9.2 A szerződéses viszonyból egyéb, nem szakmai jellegű jogviták eldöntésére - a pertárgy értékétől függően - a Fordítóiroda székhelye szerinti helyi, ill. megyei bíróság illetékes.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Megrendelő (egyéb megállapodás hiányában) hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a Megrendelő részére elvégzett munkára referenciaként hivatkozzon.

10.2 A Megrendelő a Fordítóiroda alkalmazottait, a megbízás elvégzéséhez igénybe vett szerződéses partnereit a Fordítóiroda megkerülésével nem kérheti fel fordítási, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő, közvetítő tevékenységek végzésére. E személyeket a Megrendelő kizárólag jelen ÁSZF-ben szabályozott megrendelés szerint veheti igénybe munkavégzésre. Amennyiben Megrendelő e kötelezettségét megszegi, a Fordítóiroda irányában teljes kártérítési felelősség terheli, amelynek körében köteles megfizetni a Fordítóiroda részére azt az összeget, amelyet a Megrendelő a Fordítóiroda részére a Fordítóirodától történő megrendelés esetén lett volna köteles megfizetni.